Ritz-Carlton Kuala Lumpur | John-Ian + Hui Min

Chief Photographer : YungYaw
Assistant : Louis Gan
Venue : Holy Trinity Bukit Bintang + Ritz Carlton Kuala Lumpur