Ritz-Carlton Kuala Lumpur

Ritz-Carlton Kuala Lumpur - John-Ian + Hui Min

Chief Photographer : YungYaw
Assistant Photographer : Zach Chin
Venue : Ritz-Carlton Kuala Lumpur

Ritz-Carlton Kuala Lumpur | John-Ian + Hui Min

Chief Photographer : YungYaw
Assistant : Louis Gan
Venue : Holy Trinity Bukit Bintang + Ritz Carlton Kuala Lumpur